لیست قیمت تیرآهن

بروزرسانی ۱۳۹۵/۰۳/۱۶

قیمت (ریال)

شاخه۱۲متری 

سایز

کالا

۲۴۱۰۰۰۰ ۱ ۱۴ تیر آهن ذوبی
۲۹۶۰۰۰۰ ۱ ۱۶ تیر آهن ذوبی
۳۵۸۰۰۰۰ ۱ ۱۸ تیر آهن ذوبی
۶۱۳۰۰۰۰ ۱ ۲۰ تیر آهن ذوبی
۷۱۶۰۰۰۰ ۱ ۲۲ تیر آهن ذوبی
۸۵۱۰۰۰۰ ۱ ۲۴ تیر آهن ذوبی
۹۸۱۰۰۰۰ ۱ ۲۷ تیر آهن ذوبی
۱۲۳۶۰۰۰۰ ۱ ۳۰ تیر آهن ذوبی