لیست قیمت فاراب    بروزرسانی     اسفند ۹۳

 

 

قیمت سایز شرح کالا
۱,۷۵۰,۰۰۰ “۱٫۱/۴ PN16, رینگ استیل شیر سوپاپی
۲,۱۰۰,۰۰۰ “۱٫۱/۲ PN16, رینگ استیل شیر سوپاپی
۲,۶۰۰,۰۰۰ “۲ PN16, رینگ استیل شیر سوپاپی
۳,۳۳۰,۰۰۰ “۲٫۱/۲ PN16, رینگ استیل شیر سوپاپی
۴,۱۷۰,۰۰۰ “۳ PN16, رینگ استیل شیر سوپاپی
۵,۴۵۰,۰۰۰ “۴ PN16, رینگ استیل شیر سوپاپی
۶,۹۴۰,۰۰۰ “۵ PN16, رینگ استیل شیر سوپاپی
۹,۸۵۰,۰۰۰ “۶ PN16, رینگ استیل شیر سوپاپی
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ “۸ PN16, رینگ استیل شیر سوپاپی
۲۷,۷۲۰,۰۰۰ “۱۰ PN16, رینگ استیل شیر سوپاپی
۱,۹۸۰,۰۰۰ “۲ PN16,F4 شیر کشویی زبانه لاستیکی
۲,۴۰۰,۰۰۰ “۲٫۱/۲ PN16,F4 شیر کشویی زبانه لاستیکی
۳,۱۵۰,۰۰۰ “۳ PN16,F4 شیر کشویی زبانه لاستیکی
۳,۶۵۰,۰۰۰ “۴ PN16,F4 شیر کشویی زبانه لاستیکی
۴,۸۵۰,۰۰۰ “۵ PN16,F4 شیر کشویی زبانه لاستیکی
۶,۵۰۰,۰۰۰ “۶ PN16,F4 شیر کشویی زبانه لاستیکی
۹,۸۵۰,۰۰۰ “۸ PN16,F4 شیر کشویی زبانه لاستیکی
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ “۱۰ PN16,F4 شیر کشویی زبانه لاستیکی
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ “۱۲ PN16,F4 شیر کشویی زبانه لاستیکی
۲,۱۷۰,۰۰۰ “۲ PN16,F5 شیر کشویی زبانه لاستیکی
۲,۶۴۰,۰۰۰ “۲٫۱/۲ PN16,F5 شیر کشویی زبانه لاستیکی
۳,۴۵۰,۰۰۰ “۳ PN16,F5 شیر کشویی زبانه لاستیکی
۳,۹۸۰,۰۰۰ “۴ PN16,F5 شیر کشویی زبانه لاستیکی
۵,۳۵۰,۰۰۰ “۵ PN16,F5 شیر کشویی زبانه لاستیکی
۷,۱۵۰,۰۰۰ “۶ PN16,F5 شیر کشویی زبانه لاستیکی
۱۰,۸۵۰,۰۰۰ “۸ PN16,F5 شیر کشویی زبانه لاستیکی
۱۶,۳۰۰,۰۰۰ “۱۰ PN16,F5 شیر کشویی زبانه لاستیکی
۲۳,۱۰۰,۰۰۰ “۱۲ PN16,F5 شیر کشویی زبانه لاستیکی
۳,۲۰۰,۰۰۰ “۲ PN16,F5 شیر کشویی رینگ برنزی
۴,۲۹۰,۰۰۰ “۲٫۱/۲ PN16,F5 شیر کشویی رینگ برنزی
۵,۴۵۰,۰۰۰ “۳ PN16,F5 شیر کشویی رینگ برنزی
۷,۵۰۰,۰۰۰ “۴ PN16,F5 شیر کشویی رینگ برنزی
۹,۲۰۰,۰۰۰ “۵ PN16,F5 شیر کشویی رینگ برنزی
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ “۶ PN16,F5 شیر کشویی رینگ برنزی
۱۶,۸۵۰,۰۰۰ “۸ PN16,F5 شیر کشویی رینگ برنزی
۲۴,۲۹۰,۰۰۰ “۱۰ PN16,F5 شیر کشویی رینگ برنزی
۳۲,۷۶۰,۰۰۰ “۱۲ PN16,F5 شیر کشویی رینگ برنزی
۳۸,۹۲۰,۰۰۰ “۱۴ PN16,F5 شیر کشویی رینگ برنزی
۳,۲۰۰,۰۰۰ “۲ PN16,F5 شیر کشویی رینگ استیل
۴,۲۹۰,۰۰۰ “۲٫۱/۲ PN16,F5 شیر کشویی رینگ استیل
۵,۴۵۰,۰۰۰ “۳ PN16,F5 شیر کشویی رینگ استیل
۷,۵۰۰,۰۰۰ “۴ PN16,F5 شیر کشویی رینگ استیل
۹,۲۰۰,۰۰۰ “۵ PN16,F5 شیر کشویی رینگ استیل
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ “۶ PN16,F5 شیر کشویی رینگ استیل
۱۶,۸۵۰,۰۰۰ “۸ PN16,F5 شیر کشویی رینگ استیل
۲۴,۲۹۰,۰۰۰ “۱۰ PN16,F5 شیر کشویی رینگ استیل
۳۲,۷۶۰,۰۰۰ “۱۲ PN16,F5 شیر کشویی رینگ استیل
۳۸,۹۲۰,۰۰۰ “۱۴ PN16,F5 شیر کشویی رینگ استیل
۱,۹۵۰,۰۰۰ “۲ PN10,F4 شیر کشویی زبانه لاستیکی
۲,۳۰۰,۰۰۰ “۲٫۱/۲ PN10,F4 شیر کشویی زبانه لاستیکی
۲,۷۵۰,۰۰۰ “۳ PN10,F4 شیر کشویی زبانه لاستیکی
۳,۵۰۰,۰۰۰ “۴ PN10,F4 شیر کشویی زبانه لاستیکی
۴,۷۵۰,۰۰۰ “۵ PN10,F4 شیر کشویی زبانه لاستیکی
۵,۴۵۰,۰۰۰ “۶ PN10,F4 شیر کشویی زبانه لاستیکی
۸,۲۰۰,۰۰۰ “۸ PN10,F4 شیر کشویی زبانه لاستیکی
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ “۱۰ PN10,F4 شیر کشویی زبانه لاستیکی
۱۵,۷۵۰,۰۰۰ “۱۲ PN10,F4 شیر کشویی زبانه لاستیکی
۲,۴۵۰,۰۰۰ “۲ PN10,F4 شیر کشویی اورینگی
۲,۷۵۰,۰۰۰ “۲٫۱/۲ PN10,F4 شیر کشویی اورینگی
۳,۲۵۰,۰۰۰ “۳ PN10,F4 شیر کشویی اورینگی
۳,۶۵۰,۰۰۰ “۴ PN10,F4 شیر کشویی اورینگی
۴,۹۵۰,۰۰۰ “۵ PN10,F4 شیر کشویی اورینگی
۶,۲۰۰,۰۰۰ “۶ PN10,F4 شیر کشویی اورینگی
۹,۶۰۰,۰۰۰ “۸ PN10,F4 شیر کشویی اورینگی
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ “۱۰ PN10,F4 شیر کشویی اورینگی
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ “۱۲ PN10,F4 شیر کشویی اورینگی
۲,۴۵۰,۰۰۰ “۲ PN10,F4 شیر کشویی گرافیتی
۲,۷۵۰,۰۰۰ “۲٫۱/۲ PN10,F4 شیر کشویی گرافیتی
۳,۲۵۰,۰۰۰ “۳ PN10,F4 شیر کشویی گرافیتی
۳,۶۵۰,۰۰۰ “۴ PN10,F4 شیر کشویی گرافیتی
۴,۹۵۰,۰۰۰ “۵ PN10,F4 شیر کشویی گرافیتی
۶,۲۰۰,۰۰۰ “۶ PN10,F4 شیر کشویی گرافیتی
۹,۶۰۰,۰۰۰ “۸ PN10,F4 شیر کشویی گرافیتی
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ “۱۰ PN10,F4 شیر کشویی گرافیتی
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ “۱۲ PN10,F4 شیر کشویی گرافیتی
۱,۶۵۰,۰۰۰ “۲ PN16,F6 شیر یکطرفه زبانه فلزی
۲,۲۵۰,۰۰۰ “۲٫۱/۲ PN16,F6 شیر یکطرفه زبانه فلزی
۲,۸۵۰,۰۰۰ “۳ PN16,F6 شیر یکطرفه زبانه فلزی
۳,۵۰۰,۰۰۰ “۴ PN16,F6 شیر یکطرفه زبانه فلزی
۴,۷۵۰,۰۰۰ “۵ PN16,F6 شیر یکطرفه زبانه فلزی
۵,۸۵۰,۰۰۰ “۶ PN16,F6 شیر یکطرفه زبانه فلزی
۹,۸۰۰,۰۰۰ “۸ PN16,F6 شیر یکطرفه زبانه فلزی
۱۴,۲۰۰,۰۰۰ “۱۰ PN16,F6 شیر یکطرفه زبانه فلزی
۱۸,۹۰۰,۰۰۰ “۱۲ PN16,F6 شیر یکطرفه زبانه فلزی
۱,۴۲۰,۰۰۰ “۲ PN16,F6 شیر یکطرفه زبانه لاستیکی
۱,۹۵۰,۰۰۰ “۲٫۱/۲ PN16,F6 شیر یکطرفه زبانه لاستیکی
۲,۲۵۰,۰۰۰ “۳ PN16,F6 شیر یکطرفه زبانه لاستیکی
۲,۹۵۰,۰۰۰ “۴ PN16,F6 شیر یکطرفه زبانه لاستیکی
۳,۹۵۰,۰۰۰ “۵ PN16,F6 شیر یکطرفه زبانه لاستیکی
۴,۹۵۰,۰۰۰ “۶ PN16,F6 شیر یکطرفه زبانه لاستیکی
۸,۹۰۰,۰۰۰ “۸ PN16,F6 شیر یکطرفه زبانه لاستیکی
۱,۴۵۰,۰۰۰ “۲ PN16,F1 شیر صافی توری استنلس استیل
۱,۹۵۰,۰۰۰ “۲٫۱/۲ PN16,F1 شیر صافی توری استنلس استیل
۲,۳۵۰,۰۰۰ “۳ PN16,F1 شیر صافی توری استنلس استیل
۲,۹۵۰,۰۰۰ “۴ PN16,F1 شیر صافی توری استنلس استیل
۳,۹۵۰,۰۰۰ “۵ PN16,F1 شیر صافی توری استنلس استیل
۴,۹۵۰,۰۰۰ “۶ PN16,F1 شیر صافی توری استنلس استیل
۸,۹۵۰,۰۰۰ “۸ PN16,F1 شیر صافی توری استنلس استیل
۱۲,۹۵۰,۰۰۰ “۱۰ PN16,F1 شیر صافی توری استنلس استیل
۱۷,۹۰۰,۰۰۰ “۱۲ PN16,F1 شیر صافی توری استنلس استیل
۲۶,۵۰۰,۰۰۰ “۱۴ PN16,F1 شیر صافی توری استنلس استیل