لیست قیمت میلگرد   بروزرسانی۱۳۹۵/۰۳/۱۹

 

قیمت ریال آلیاژ وزن شاخه ۱۲متری سایز کالا
۱۸۳۰۰ A3 ۱۳
۱۶۵۵۰ A3 ۶ ۸ میلگرد
۱۵۸۰۰ A3 ۷٫۸ ۱۰ میلگرد
۱۵۸۰۰ A3 ۱۱ ۱۲ میلگرد
۱۶۱۰۰ A3 ۱۵ ۱۴ میلگرد
۱۶۱۰۰ A3 ۲۰ ۱۶ میلگرد
۱۵۹۰۰ A3 ۲۵ ۱۸ میلگرد
۱۶۰۰۰ A3 ۳۰ ۲۰ میلگرد
۱۵۹۰۰ A3 ۳۷ ۲۲ میلگرد
۱۵۹۰۰ A3 ۴۷ ۲۵ میلگرد
تماس بگیرید ۵۸ ۲۸ میلگرد
تماس بگیرید ۶۶ ۳۰ میلگرد
تماس بگیرید ۷۵ ۳۲ میلگرد
تماس بگیرید ۸۵ ۳۴ میلگرد
تماس بگیرید ۹۵ ۳۶ میلگرد
تماس بگیرید ۱۰۶ ۳۸ میلگرد
تماس بگیرید ۱۱۸ ۴۰ میلگرد