لیست قیمت نیوپایپ تیر۹۴

کد نام کالا قیمت
۹۱۲۱۶ لوله ۱۶mm- PEX-AL-PEX ۱۴٫۷۵۰
۹۱۶۲۰ لوله ۲۰mm- PEX-AL-PEX ۲۳٫۷۲۰
۹۲۰۲۵ لوله ۲۵mm- PEX-AL-PEX ۴۲٫۷۴۰
۹۲۶۳۲ لوله ۳۲mm- PEX-AL-PEX ۶۲٫۶۳۰
۹۳۲۴۰ لوله ۴۰mm- PEX-AL-PEX ۱۹۲٫۸۲۰
۹۴۱۵۰ لوله ۵۰mm- PEX-AL-PEX ۲۳۱٫۳۵۰
۹۵۱۶۳ لوله ۶۳mm- PEX-AL-PEX ۲۸۵٫۱۴۰
۹۹۰۱۰ لوله ۱۶mm- PERT-AL-PERT ۱۵٫۲۵۰
۹۹۰۱۲ لوله ۲۰mm- PERT-AL-PERT ۲۲٫۴۰۰
۹۹۰۱۴ لوله ۲۵mm- PERT-AL-PERT ۳۸٫۸۰۰
۹۹۰۱۶ لوله ۳۲mm- PERT-AL-PERT ۵۱٫۸۵۰
۹۸۰۱۰ لوله ۱۶mm- PE-AL-PE ۱۰٫۶۰۰
۹۸۰۱۲ لوله ۲۰mm- PE-AL-PE ۱۵٫۹۰۰
۹۸۰۱۴ لوله ۲۵mm- PE-AL-PE ۲۴٫۹۰۰
۹۸۰۱۶ لوله ۳۲mm- PE-AL-PE ۳۶٫۵۰۰
۱۳۰۱۰ فوم لوله ای – ۱۶mm ۳٫۲۵۰
۱۳۰۱۲ فوم لوله ای – ۲۰mm ۳٫۸۰۰
۱۳۰۱۴ فوم لوله ای – ۲۵mm ۴٫۷۰۰
۱۳۰۱۶ فوم لوله ای – ۳۲mm ۵۵۰۰
۱۳۰۱۸ فوم لوله ای – ۴۰mm ۷٫۴۰۰
۱۳۰۲۰ فوم لوله ای – ۵۰mm ۹٫۴۰۰
۱۳۰۲۲ فوم لوله ای – ۶۳mm ۱۴٫۳۰۰
۱۰۱۱۰ مغزی – “۲/۱ ۱۷٫۸۲۰
۱۰۱۱۲ مغزی – “۴/۳ ۲۵٫۷۷۰
۱۰۱۱۴ مغزی – “۱ ۶۰٫۱۳۰
۱۰۲۱۰ تبدیل روپیچ – “۴/۴×۲/۱ ۲۶٫۱۰۰
۱۰۲۱۲ تبدیل روپیچ – “۴/۳×۱ ۶۵٫۲۵۰
۱۰۳۱۰ مغزی روپیچ توپیچ – “۲/۱ ۲۵٫۵۵۰
۱۰۳۱۲ مغزی روپیچ توپیچ – “۴/۳ ۴۳٫۲۰۰
۱۰۳۱۴ مغزی روپیچ توپیچ – “۱ ۷۶٫۷۰۰
۱۰۴۰۶ تبدیل روپیچ توپیچ “۲/۱×”۴/۳ ۵۰٫۸۰۰
۱۰۴۰۸ تبدیل روپیچ توپیچ “۴/۳×”۱/۲ ۲۶٫۵۵۰
۱۰۴۱۰ تبدیل روپیچ توپیچ “۴/۳×”۱ ۶۹٫۰۰۰
۱۰۴۵۰ تبدیل روپیچ توپیچ “۱×”۴/۳ ۵۰٫۷۵۰
۱۰۵۱۰ زانو ۹۰ درجه – “۲/۱ ۴۷٫۶۰۰
۱۰۵۱۲ زانو ۹۰ درجه – “۴/۳ ۷۱٫۱۵۰
۱۰۶۱۰ چپقی – “۲/۱ ۵۵٫۴۵۰
۱۰۶۱۲ چپقی – “۴/۳ ۹۰٫۸۵۰
۱۰۶۱۴ چپقی – “۱ ۱۲۳٫۸۵۰
۱۰۷۱۰ سه راهی – “۲/۱ ۵۸٫۴۰۰
۱۰۷۱۲ سه راهی – “۴/۳ ۸۴٫۷۰۰
۱۰۷۱۴ سه راهی – “۱ ۱۴۱٫۵۵۰
۱۰۸۱۰ مهره ماسوره – “۲/۱×۱۶ ۴۱٫۹۰۰
۱۰۸۱۲ مهره ماسوره – “۴/۳×۱۶ ۵۰٫۱۵۰
۱۰۸۱۳ مهره ماسوره – “۲/۱×۲۰ ۵۶٫۶۵۰
۱۰۸۱۴ مهره ماسوره – “۴/۳×۲۰ ۵۲٫۴۰۰
۱۰۸۱۶ مهره ماسوره – “۴/۳×۲۵ ۱۰۵٫۶۰۰
۱۰۸۱۸ مهره ماسوره – “۱×۲۵ ۱۰۶٫۵۰۰
۱۰۸۱۹ حلقه و مهره ماسوره – ½*۱۶ ۱۲٫۵۵۰
۱۰۹۱۰ زانویی صفحه دار توپیچ ۲/۱MT+1/2″FT ۷۶٫۱۰۰
۱۱۰۱۰ زانویی صفحه دار روپیچ ۲/۱MT+3/4″MT ۷۷٫۶۵۰
۱۱۳۱۰ سه راهی صفحه دار توپیچ ۲/۱MT+3/4″FT ۸۸٫۱۵۰
۱۱۵۱۰ سه راهی ۹۰ درجه دیواری – “۲/۱ ۸۶٫۲۰۰
۱۱۶۱۰ زانویی دیواری – “۲/۱ ۷۱٫۵۵۰
۱۱۷۱۰ سه راهی دیواری – “۲/۱ ۸۶٫۱۵۰
۱۱۹۱۲ درپوش توپیچ – “۴/۳ ۳۳٫۰۰۰
۱۲۱۱۰ بست لوله – ۱۶mm ۹۲۰
۱۲۱۱۲ بست لوله – ۲۰mm ۸۶۰
۱۲۱۱۴ بست لوله – ۲۵mm ۹۸۰
۱۲۱۱۶ بست لوله – ۳۲mm ۱٫۴۵۰
۱۲۱۵۰ بست زوج لوله – ۱۶mm ۲٫۰۵۰
۱۲۱۶۰ بست خاردار لوله – ۱۶mm ۲۶۰
۱۲۲۱۰ درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی – “۲/۱ ۲٫۷۹۰
۱۲۲۱۲ درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز – “۲/۱ ۲٫۷۹۰
۱۲۲۱۴ درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی – “۴/۳ ۴٫۷۳۰۷۳۱٫۰۰۰
۱۲۲۱۶ درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز – “۴/۳  

۴٫۳۲۰

۱۲۲۱۸ درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی – “۱ ۶٫۷۴۰
۱۲۲۲۰ درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز – “۱ ۶٫۷۴۰
۱۲۲۵۰ درپوش پلاستیکی – “۲/۱ ۱٫۰۸۰
۱۲۲۷۰ درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار – “۲/۱ ۱٫۸۷۰
۱۲۲۷۲ درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار – “۴/۳ ۲٫۸۰۰
۱۲۲۷۴ درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار – “۱ ۳٫۶۹۰
۱۲۳۱۰ صفحه نصب تک – ۶۳mm ۳٫۲۰۰
۱۲۴۱۰ صفحه نصب زوج – ۱۵۳mm ۶٫۵۵۰
۱۲۴۱۱ صفحه نصب زوج – ۲۸۰mm ۹٫۶۰۰
۱۲۴۱۲ صفحه نصب رادیاتوری – ۵۰۰mm ۲٫۷۵۰
۱۲۴۵۱ صفحه نصب زوج زیر ظرفشوئی۲۸۰mm ۹٫۹۰۰
۱۲۴۵۲ صفحه نصب زیر پکیج ۱۶٫۳۰۰
۱۲۵۱۲ کلکتور۳/۴X1/2″2b ۱۴۳٫۲۰۰
۱۲۵۱۳ کلکتور۳/۴X1/2″3b ۲۱۴٫۷۰۰
۱۲۵۱۴ کلکتور۳/۴X1/2″4b ۳۱۵٫۳۰۰
۱۲۵۱۵ کلکتور۳/۴X1/2″5b ۳۷۴٫۲۵۰
۱۲۵۲۲ کلکتور۱X1/2″2b ۱۸۸٫۱۵۰
۱۲۵۲۳ کلکتور۱X1/2″3b ۲۵۳٫۰۰۰
۱۲۵۲۴ کلکتور۱X1/2″4b ۳۳۵٫۷۰۰
۱۲۵۲۵ کلکتور۱X1/2″5b ۴۱۵٫۲۰۰
۱۲۵۲۶ کلکتور۱X1/2″6b ۴۸۸٫۱۰۰
۱۲۵۲۷ کلکتور۱X1/2″7b ۵۹۷٫۵۵۰
۱۲۵۲۸ کلکتور۱X1/2″8b ۶۳۸٫۱۰۰
۱۲۵۲۹ کلکتور۱X1/2″9b ۷۴۶٫۵۰۰
۱۲۵۳۰ کلکتور۱X1/2″10b ۸۲۲٫۵۰۰
۱۲۵۳۳ کلکتور۱X3/4″3b ۳۱۱٫۰۰۰
۱۲۵۳۴ کلکتور۱X3/4″4b ۴۰۵٫۸۰۰
۱۲۵۳۵ کلکتور۱X3/4″5b ۵۲۰٫۴۰۰
۱۲۵۴۵ کلکتور۱۱/۴X1/2″5b ۶۱۳٫۷۰۰
۱۲۵۴۶ کلکتور۱۱/۴X1/2″6b ۷۳۱٫۰۰۰
۱۲۵۴۷ کلکتور۱۱/۴X1/2″7b ۸۳۸٫۸۵۰
۱۲۵۴۸ کلکتور۱۱/۴X1/2″8b ۹۰۷٫۵۰۰
۱۲۵۴۹ کلکتور۱۱/۴X1/2″9b ۱٫۰۳۰٫۹۰۰
۱۲۵۵۰ کلکتور۱۱/۴X1/2″10b ۱٫۱۹۲٫۵۰۰
۱۲۵۵۳ کلکتور۱۱/۴X3/4″3b ۴۱۳٫۱۰۰
۱۲۵۵۴ کلکتور۱۱/۴X3/4″4b ۵۴۶٫۳۰۰
۱۲۵۵۵ کلکتور۱۱/۴X3/4″5b  
۱۲۵۵۶ کلکتور۱۱/۴X3/4″6b ۷۹۴٫۸۰۰
۱۲۵۹۱ درپوش فلزی کلکتو ر – “۴/۳ ۳۶٫۶۰۰
۱۲۵۹۲ درپوش فلزی کلکتو ر – “۱ ۴۳٫۷۰۰
۱۲۵۹۴ درپوش فلزی کلکتو ر – “۴/۱ ۱ ۶۴٫۱۰۰
۱۵۰۱۰ جعبه کلکتور – ۴۵×۴۵ ۵۰۳٫۶۵۰
۱۵۰۱۲ جعبه کلکتور – ۴۵×۶۵ ۶۵۷٫۰۰۰
۱۵۰۱۴ جعبه کلکتور – ۴۵×۹۵ ۹۱۴٫۱۰۰
۱۵۰۱۷ جعبه کلکتور ۵۰×۴۵ با ارتفاع ۵۰ سانتی ۵۲۴٫۹۰۰
۱۵۰۱۸ جعبه کلکتور ۵۰×۴۵ با ارتفاع ۴۵ سانتی ۵۲۴٫۹۰۰
۱۵۰۵۰ پایه کلکتور ۱۷٫۰۵۰
۱۵۱۱۰ بست کلکتور “۴/۳ ۲٫۷۵۰
۱۵۱۱۲ بست کلکتور “۱ ۹۳۰
۱۵۱۱۴ بست کلکتور “۴/۱ ۱ ۳٫۱۰۰
۲۰۱۱۰ بوشن پرسی – ۱۶×۱۶ ۳۶٫۶۰۰
۲۰۱۱۲ بوشن پرسی – ۲۰×۲۰ ۴۷٫۲۰۰
۲۰۱۱۴ بوشن پرسی – ۲۵×۲۵ ۷۴٫۳۵۰
۲۰۱۱۶ بوشن پرسی – ۳۲×۳۲ ۱۰۱٫۴۵۰
۲۰۱۱۸ بوشن پرسی – ۴۰×۴۰ ۳۹۵٫۶۱۰
۲۰۱۲۰ بوشن پرسی – ۵۰×۵۰ ۶۴۲٫۷۹۰
۲۰۱۲۲ بوشن پرسی – ۶۳×۶۳ ۱٫۰۲۴٫۲۸۰
۲۰۲۱۰ بوشن تبدیل پرسی – ۱۶×۲۰ ۴۱٫۲۰۰
۲۰۲۱۲ بوشن تبدیل پرسی – ۱۶×۲۵ ۵۹٫۷۰۰
۲۰۲۱۴ بوشن تبدیل پرسی – ۲۰×۲۵ ۷۱٫۰۰۰
۲۰۲۱۶ بوشن تبدیل پرسی – ۲۰×۳۲ ۸۲٫۰۰۰
۲۰۲۱۸ بوشن تبدیل پرسی – ۲۵×۳۲ ۹۵٫۶۰۰
۲۰۲۲۲ بوشن تبدیل پرسی – ۲۵×۴۰ ۳۳۶٫۵۶۰
۲۰۲۲۴ بوشن تبدیل پرسی – ۳۲×۴۰ ۳۷۳٫۲۴۰
۲۰۲۲۶ بوشن تبدیل پرسی – ۳۲×۵۰ ۴۰۸٫۶۹۰
۲۰۲۲۸ بوشن تبدیل پرسی – ۴۰×۵۰ ۴۴۲٫۳۰۰
۲۰۲۳۲ بوشن تبدیل پرسی – ۴۰×۶۳ ۸۸۰٫۹۶۰
۲۰۲۳۴ بوشن تبدیل پرسی – ۵۰×۶۳ ۹۳۴٫۱۴۰
۲۰۵۱۰ زانو ۹۰ پرسی – ۱۶×۱۶ ۵۴٫۵۶۰
۲۰۵۱۲ زانو ۹۰ پرسی – ۲۰×۲۰ ۷۵٫۳۰۰
۲۰۵۱۴ زانو ۹۰ پرسی – ۲۵×۲۵ ۱۰۲٫۱۸۰
۲۰۵۱۶ زانو ۹۰ پرسی – ۳۲×۳۲ ۱۳۱٫۹۹۰
۲۰۵۱۸ زانو ۹۰ پرسی – ۴۰×۴۰ ۵۴۹٫۰۶۰
۲۰۵۲۰ زانو ۹۰ پرسی – ۵۰×۵۰ ۸۱۴٫۶۲۰
۲۰۵۲۲ زانو ۹۰ پرسی – ۶۳×۶۳ ۱٫۵۷۷٫۷۸۰
۲۰۷۱۰ سه راهی پرسی – ۱۶×۱۶×۱۶ ۵۸٫۹۸۰
۲۰۷۱۲ سه راهی پرسی – ۲۰×۲۰×۲۰ ۹۳٫۹۴۰
۲۰۷۱۴ سه راهی پرسی – ۲۵×۲۵×۲۵ ۱۵۶٫۷۶۰
۲۰۷۱۶ سه راهی پرسی – ۳۲×۳۲×۳۲ ۲۰۵٫۳۸۰
۲۰۷۱۸ سه راهی پرسی – ۴۰×۴۰×۴۰ ۷۴۳٫۸۰۰
۲۰۷۲۰ سه راهی پرسی – ۵۰×۵۰×۵۰ ۱٫۳۷۱٫۱۰۰
۲۰۷۲۲ سه راهی پرسی – ۶۳×۶۳×۶۳ ۲٫۰۵۶٫۳۲۰
۲۰۷۴۰ سه راهی تبدیل پرسی۱۶×۲۰×۱۶ ۸۲٫۲۰۰
۲۰۷۴۲ سه راهی تبدیل پرسی۱۶×۱۶×۲۰ ۶۶٫۶۷۰
۲۰۷۴۴ سه راهی تبدیل پرسی۲۰×۱۶×۲۰ ۷۵٫۰۰۰
۲۰۷۴۶ سه راهی تبدیل پرسی۱۶×۲۰×۲۰ ۹۳٫۸۳۰
۲۰۷۴۸ سه راهی تبدیل پرسی۱۶×۱۶×۲۵ ۹۹٫۴۰۰
۲۰۷۴۹ سه راهی تبدیل پرسی۲۰×۱۶×۲۵ ۱۰۷٫۸۴۰
۲۰۷۵۰ سه راهی تبدیل پرسی۲۵×۱۶×۲۵ ۱۱۰٫۲۶۰
۲۰۷۵۲ سه راهی تبدیل پرسی۲۰×۲۰×۲۵ ۱۲۴٫۸۴۰
۲۰۷۵۴ سه راهی تبدیل پرسی۲۵×۲۰×۲۵ ۱۴۶٫۴۱۰
۲۰۷۵۸ سه راهی تبدیل پرسی۳۲×۱۶×۳۲ ۱۶۲٫۳۳۰
۲۰۷۶۰ سه راهی تبدیل پرسی۳۲×۲۰×۳۲ ۱۷۵٫۸۲۰
۲۰۷۶۲ سه راهی تبدیل پرسی۲۵×۲۵×۳۲ ۱۸۳٫۲۳۰
۲۰۷۶۴ سه راهی تبدیل پرسی۳۲×۲۵×۳۲ ۱۹۲٫۷۲۰
۲۰۷۷۰ سه راهی تبدیل پرسی۴۰×۲۰×۴۰ ۶۴۴٫۸۰۰
۲۰۷۷۳ سه راهی تبدیل پرسی۴۰×۲۵×۴۰ ۶۶۵٫۵۹۰
۲۰۷۷۶ سه راهی تبدیل پرسی۳۲×۳۲×۴۰ ۶۳۵٫۷۸۰
۲۰۷۷۹ سه راهی تبدیل پرسی۴۰×۳۲×۴۰ ۷۴۱٫۱۰۰
۲۰۷۸۲ سه راهی تبدیل پرسی۵۰×۲۵×۵۰ ۸۶۶٫۰۰۰
۲۰۷۸۴ سه راهی تبدیل پرسی۵۰×۳۲×۵۰ ۸۹۷٫۷۹۰
۲۰۷۸۶ سه راهی تبدیل پرسی۵۰×۴۰×۵۰ ۹۶۱٫۳۷۰
۲۰۷۹۰ سه راهی تبدیل پرسی۶۳×۲۵×۶۳ ۱٫۵۷۱٫۱۳۰
۲۰۷۹۲ سه راهی تبدیل پرسی۶۳×۳۲×۶۳ ۱٫۶۲۶٫۸۹۰
۲۰۷۹۴ سه راهی تبدیل پرسی۶۳×۴۰×۶۳ ۱٫۶۷۷٫۲۹۰
۲۰۹۱۰ زانویی صفحه دار توپیچ پرسی”۱/۲×۱۶ ۷۹٫۲۶۰
۲۰۹۱۴ زانویی صفحه دار توپیچ پرسی”۱/۲×۲۰ ۹۱٫۳۶۰
۲۱۰۱۰ زانویی صفحه دار روپیچ پرسی”۳/۴×۱۶ ۷۵٫۶۰۰
۲۱۰۱۴ زانویی صفحه دار روپیچ پرسی – “۳/۴×۲۰ ۸۵٫۴۹۰
۲۱۱۱۰ سه راهی ۹۰ صفحه دار توپیچ پرسی – ۱۶×”۲/۱×۱۶ ۹۸٫۳۱۰
۲۱۱۱۴ سه راهی ۹۰ صفحه دار توپیچ پرسی – ۲۰×”۲/۱×۲۰ ۱۲۲٫۱۶۰
۲۱۳۱۰ سه راهی صفحه دار توپیچ پرسی – ۱۶×”۲/۱×۱۶ ۹۷٫۸۵۰
۲۱۳۱۴ سه راهی صفحه دار توپیچ پرسی – ۲۰×”۲/۱×۲۰ ۱۱۴٫۵۹۰
۲۱۵۱۰ سه راهی ۹۰ دیواری پرسی – ۱۶×”۲/۱×۱۶ ۵۸٫۹۸۰
۲۱۵۱۲ سه راهی ۹۰ دیواری پرسی – ۲۰×”۲/۱×۱۶ ۹۹٫۹۱۰
۲۱۵۱۴ سه راهی ۹۰ دیواری پرسی – ۲۰×”۲/۱×۲۰ ۸۳٫۰۵۰
۲۱۵۱۶ سه راهی ۹۰ دیواری پرسی – ۱۶×”۲/۱×۲۰ ۱۰۰٫۷۳۰
۲۱۶۱۰ زانویی دیواری پرسی – “۲/۱×۱۶ ۴۱٫۰۳۰
۲۱۶۱۴ زانویی دیواری پرسی – “۲/۱×۲۰ ۶۷٫۳۴۰
۲۱۶۱۸ زانویی دیواری پرسی – “۴/۳×۲۵ ۱۳۷٫۳۰۰
۲۱۷۱۰ سه راهی دیواری پرسی – ۱۶×”۲/۱×۱۶ ۹۶٫۳۱۰
۲۱۷۱۴ سه راهی دیواری پرسی – ۲۰×”۲/۱×۲۰ ۱۱۱٫۸۱۰
۲۱۹۱۰ درپوش پرسی – ۱۶mm ۲۵٫۵۵۰
۲۱۹۱۲ درپوش پرسی – ۲۰mm ۲۴٫۰۵۰
۲۱۹۱۴ درپوش پرسی – ۲۵mm ۳۷٫۰۸۰
۲۱۹۱۶ درپوش پرسی – ۳۲mm ۶۱٫۳۹۰
۲۱۹۱۸ درپوش پرسی – ۴۰mm ۱۳۶٫۸۴۰
۲۱۹۲۰ درپوش پرسی – ۵۰mm ۱۷۱٫۹۱۰
۲۱۹۲۲ درپوش پرسی – ۶۳mm ۲۱۹٫۹۰۰
۳۰۲۱۰ بوشن روپیچ پرسی – “۲/۱×۱۶ ۲۹٫۴۹۰
۳۰۲۱۲ بوشن روپیچ پرسی – “۲/۱×۲۰ ۴۱٫۷۰۰
۳۰۲۱۴ بوشن روپیچ پرسی – “۴/۳×۲۰ ۵۷٫۸۰۰
۳۰۲۱۸ بوشن روپیچ پرسی – “۴/۳×۲۵ ۶۸٫۰۰۰
۳۰۲۲۰ بوشن روپیچ پرسی – “۱×۲۵ ۹۶٫۷۵۰
۳۰۲۲۲ بوشن روپیچ پرسی – “۱×۳۲ ۱۰۶٫۱۰۰
۳۰۲۲۴ بوشن روپیچ پرسی – “۴۱/۱×۳۲ ۲۳۳٫۴۵۰
۳۰۲۲۸ بوشن روپیچ پرسی – “۴۱/۱×۴۰ ۵۳۱٫۹۴۰
۳۰۲۳۲ بوشن روپیچ پرسی – “۲۱/۱×۵۰ ۵۹۸٫۱۱۰
۳۰۲۳۶ بوشن روپیچ پرسی – “۲×۶۳ ۹۴۵٫۸۰۰
۳۰۴۱۰ بوشن توپیچ پرسی – “۲/۱×۱۶ ۴۲٫۰۰۰
۳۰۴۱۲ بوشن توپیچ پرسی – “۲/۱×۲۰ ۴۵٫۹۰۰
۳۰۴۱۴ بوشن توپیچ پرسی – “۴/۳×۲۰ ۶۴٫۵۵۰
۳۰۴۱۸ بوشن توپیچ پرسی – “۴/۳×۲۵ ۷۷٫۰۰۰
۳۰۴۲۰ بوشن توپیچ پرسی – “۱×۲۵ ۱۰۵٫۰۰۰
۳۰۴۲۲ بوشن توپیچ پرسی – “۱×۳۲ ۱۱۹٫۱۰۰
۳۰۴۲۴ بوشن توپیچ پرسی – “۴۱/۱×۳۲ ۲۵۲٫۹۹۰
۳۰۴۲۸ بوشن توپیچ پرسی – “۲۱/۱×۴۰ ۵۳۴٫۱۴۰
۳۰۴۳۲ بوشن توپیچ پرسی – “۲۱/۱×۵۰ ۵۹۶٫۸۴۰
۳۰۴۳۶ بوشن توپیچ پرسی – “۲×۶۳ ۱٫۰۲۴٫۹۴۰
۳۰۵۱۰ زانویی ۹۰ روپیچ پرسی”۲/۱×۱۶ ۵۵٫۵۰۰
۳۰۵۱۴ زانویی ۹۰ روپیچ پرسی”۴/۳×۲۰ ۷۲٫۵۰۰
۳۰۵۱۸ زانویی ۹۰ روپیچ پرسی”۴/۳×۲۵ ۹۶٫۵۰۰
۳۰۵۲۰ زانویی ۹۰ روپیچ پرسی – “۱×۲۵ ۱۳۹٫۲۰۰
۳۰۵۲۲ زانویی ۹۰ روپیچ پرسی – “۱×۳۲ ۱۴۵٫۱۰۰
۳۰۶۱۰ زانویی چپقی پرسی – “۲/۱×۱۶ ۵۹٫۵۰۰
۳۰۶۱۲ زانویی چپقی پرسی – “۲/۱×۲۰ ۶۹٫۶۰۰
۳۰۶۱۴ زانویی چپقی پرسی – “۴/۳×۲۰ ۹۰٫۴۰۰
۳۰۶۱۸ زانویی چپقی پرسی – “۴/۳×۲۵ ۶۴٫۷۵۰
۳۰۶۲۰ زانویی چپقی پرسی – “۱×۲۵ ۱۱۰٫۲۰۰
۳۰۶۲۲ زانویی چپقی پرسی – “۱×۳۲ ۱۳۴٫۶۱۰
۳۰۶۲۶ زانویی چپقی پرسی – “۲۱/۱×۴۰ ۴۹۰٫۴۸۰
۳۰۶۳۰ زانویی چپقی پرسی – “۲۱/۱×۵۰ ۷۵۵٫۱۲۰
۳۰۷۶۰ سه راهی توپیچ پرسی – ۱۶×”۲/۱×۱۶ ۸۳٫۳۰۰
۳۰۷۶۲ سه راهی توپیچ پرسی – ۲۰×”۲/۱×۲۰ ۱۰۳٫۲۵۰
۳۰۷۶۶ سه راهی توپیچ پرسی – ۲۵×”۲/۱×۲۵ ۱۱۶٫۴۵۰
۳۰۷۶۸ سه راهی توپیچ پرسی – ۲۵×”۴/۳×۲۵ ۱۴۵٫۱۰۰
۳۰۷۷۲ سه راهی توپیچ پرسی – ۳۲×”۴/۳×۳۲ ۱۹۴٫۶۵۰
۳۰۷۷۶ سه راهی توپیچ پرسی – ۴۰×”۴/۳×۴۰ ۵۸۹٫۹۱۰
۳۰۷۸۰ سه راهی توپیچ پرسی – ۵۰×”۱×۵۰ ۸۲۰٫۶۳۰
۳۰۸۱۰ مهره ماسوره پرسی – “۲/۱×۱۶ ۶۱٫۶۰۰
۳۰۸۱۶ مهره ماسوره پرسی – “۲/۱×۲۰ ۹۵٫۶۰۰
۳۰۸۲۰ مهره ماسوره پرسی – “۴/۳×۲۵ ۱۴۸٫۲۰۰
۳۰۸۲۴ مهره ماسوره پرسی – “۱×۳۲ ۲۳۰٫۰۰۰
۳۰۸۲۸ مهره ماسوره پرسی – “۴۱/۱×۴۰ ۵۳۹٫۴۲۰
۳۰۸۳۶ مهره ماسوره پرسی – “۲۱/۱×۵۰ ۶۸۰٫۴۹۰
۳۵۰۱۶ والو ورودی رادیاتوری ۲/۱ ۱۱۵٫۵۰۰
۳۵۰۱۸ والو خروجی رادیاتوری ۲/۱ ۸۸٫۴۰۰
۳۵۰۲۰ والو با قابلیت نصب دو سر مهره ماسوره پرسی رزوه ای “۲/۱ SGP آبی و قرمز ۸۱٫۸۰۰
۳۵۰۴۰ والو کلکتوری یک سر مغزی قرمز و آبی “۴/۳ SGP ۹۰٫۸۰۰
۳۵۰۲۲ والو کلکتوری یک سر کوپلی “۲/۱×۱۶ SGP آبی و قرمز ۱۰۴٫۸۵۰
۳۵۰۲۴ والو کلکتوری یک سر کوپلی “۲/۱×۲۰ SGP آبی و قرمز ۱۰۷٫۷۰۰
۳۵۰۴۲ والو کلکتوری یک سر کوپلی “۴/۳×۲۰ SGP آبی و قرمز ۱۳۴٫۵۰۰
۳۵۰۴۴ والو کلکتوری یک سر کوپلی “۴/۳×۲۵ SGP آبی قرمز ۱۵۱٫۰۰۰
۳۵۱۱۴ والو هواگیری اتوماتیک “۱ SGP ۳۲۹٫۱۰۰
۳۵۲۱۴ والو کنار گذر (بای پس “۱ SGP ۸۹۲٫۹۰۰
۳۵۳۱۰ والو یکطرفه توپیچ “۲/۱ SGP ۷۵٫۲۰۰
۳۵۳۱۲ والو یکطرفه توپیچ “۴/۳ SGP ۱۲۲٫۱۰۰
۳۵۴۵۰ والو زانویی ۲/۱*۲/۱ SGP ۹۰٫۴۰۰
۳۵۴۵۲ والو زانویی ۴/۳*۲/۱ SGP ۹۶٫۷۵۰
۳۵۴۵۴ والو زانویی کوپلی “۱*۲۵ SGP ۲۲۳٫۸۲۰
۳۵۸۷۰ والو توپیچ روپیچ “۱ آبی SGP ۱۰۲٫۰۰۰
۳۵۸۱۶ والو توپیچ روپیچ ۲/۱ آبی قرمز ۱۶۰٫۲۰۰
۳۵۸۷۲ والو توپیچ روپیچ “۱ قرمز SGP ۱۴۴٫۹۰۰
۳۵۸۹۰ والو دو سر روپیچ “۱ SGP آبی قرمز  
۳۵۹۰۰ شیر حیاطی”۲/۱*۲/۱ SGP ۱۰۷٫۳۰۰
۳۵۹۲۰ مهره ماسوره “۲/۱×۱۶ پرسی،مخصوص والو “۲/۱ SGP ۳۰٫۰۰۰
۳۵۹۲۲ مهره ماسوره “۴/۳×۲۰ پرسی،مخصوص والو “۴/۳ SGP ۶۴٫۳۰۰
۳۵۹۵۰ شیر برقی همراه با واسطه  
۴۰۱۱۰ حلقه استیل اتصال پرسی۱۶mm ۶٫۹۵۰
۴۰۱۱۲ حلقه استیل اتصال پرسی۲۰mm ۱۰٫۲۵۰
۴۰۱۱۴ حلقه استیل اتصال پرسی۲۵mm ۱۹٫۷۵۰
۴۰۱۱۶ حلقه استیل اتصال پرسی۳۲mm ۲۳٫۵۰۰
۴۰۱۱۸ حلقه استیل اتصال پرسی۴۰mm ۳۲٫۰۰۰
۴۰۱۲۰ حلقه استیل اتصال پرسی۵۰mm ۴۰٫۷۰۰
۴۰۱۲۲ حلقه استیل اتصال پرسی۶۳mm ۶۰٫۸۰۰
۴۰۲۱۰ اورینگ – ۱۶mm ۵۰۰
۴۰۲۱۲ اورینگ – ۲۰mm ۸۸۰
۴۰۲۱۴ اورینگ – ۲۵mm ۱٫۰۷۰
۴۰۲۱۶ اورینگ – ۳۲mm ۱٫۴۵۰
۴۰۲۱۸ اورینگ – ۴۰mm ۱٫۵۰۰
۴۰۲۲۰ اورینگ – ۵۰mm ۲٫۳۵۰
۴۰۲۲۲ اورینگ – ۶۳mm ۴٫۰۵۰
۴۰۲۳۰ اورینگ “۲/۱ ۶۰۰
۴۰۲۳۴ اورینگ “۱ ۱٫۶۰۰
۵۰۱۱۰ رابط توپیچ کوپلی “۲/۱×۲۰ ۴۳٫۵۰۰
۵۰۱۱۴ رابط توپیچ کوپلی “۴/۳×۲۵ ۶۰٫۱۵۰
۵۰۱۱۸ رابط توپیچ کوپلی “۱*۳۲ ۱۱۴٫۰۰۰
۵۰۲۰۸ رابط روپیچ کوپلی “۲/۱×۱۶ ۳۴٫۵۰۰
۵۰۲۱۰ رابط روپیچ کوپلی “۲/۱×۲۰ ۴۵٫۸۰۰
۵۰۲۱۲ رابط روپیچ کوپلی “۴/۳×۲۵ ۶۲٫۷۰۰
۵۰۲۱۵ رابط روپیچ کوبلی۴/۳*۲۰ ۴۹٫۹۰۰
۵۰۲۱۸ رابط روپیچ کوپلی “۱*۳۲ ۹۹٫۹۰۰
۶۰۱۱۰ بوشن کوپلی – ۱۶×۱۶ ۵۶٫۳۰۰
۶۰۱۱۲ بوشن کوپلی – ۲۰×۲۰ ۷۴٫۳۰۰
۶۰۱۱۴ بوشن کوپلی – ۲۵×۲۵ ۱۰۸٫۹۰۰
۶۰۱۱۶ بوشن کوپلی – ۳۲×۳۲ ۱۵۲٫۵۰۰
۶۰۲۱۰ بوشن تبدیل کوپلی – ۱۶×۲۰ ۶۶٫۵۵۰
۶۰۲۱۲ بوشن تبدیل کوپلی – ۱۶×۲۵ ۸۵٫۸۰۰
۶۰۲۱۴ بوشن تبدیل کوپلی – ۲۰×۲۵ ۸۹٫۶۵۰
۶۰۲۱۸ بوشن تبدیل کوپلی – ۲۵×۳۲ ۱۳۴٫۵۰۰
۶۰۴۱۰ زانو ۹۰ کوپلی – ۱۶×۱۶ ۶۶٫۶۰۰
۶۰۴۱۲ زانو ۹۰ کوپلی – ۲۰×۲۰ ۷۹٫۴۰۰
۶۰۴۱۴ زانو ۹۰ کوپلی – ۲۵×۲۵ ۱۲۵٫۵۵۰
۶۰۴۱۶ زانو ۹۰ کوپلی – ۳۲×۳۲ ۱۷۸٫۱۰۰
۶۰۵۱۰ زانو ۹۰ روپیچ کوپلی – “۲/۱×۱۶ ۵۷٫۶۰۰
۶۰۵۱۴ زانو ۹۰ روپیچ کوپلی – “۴/۳×۲۰ ۷۰٫۴۰۰
۶۰۵۱۸ زانو ۹۰ روپیچ کوپلی – “۴/۳×۲۵ ۸۰٫۷۰۰
۶۰۵۲۰ زانو ۹۰ روپیچ کوپلی – “۱×۲۵ ۸۴٫۵۰۰
۶۰۶۱۰ زانو چپقی کوپلی – “۲/۱×۱۶ ۵۸٫۹۰۰
۶۰۶۱۲ زانو چپقی کوپلی – “۲/۱×۲۰ ۶۱٫۴۵۰
۶۰۶۱۴ زانو چپقی کوپلی – “۴/۳×۲۰ ۷۶٫۸۰۰
۶۰۶۱۸ زانو چپقی کوپلی – “۴/۳×۲۵ ۹۳٫۵۰۰
۶۰۶۲۰ زانو چپقی کوپلی – ۱*۲۵ ۱۳۴٫۶۰۰
۶۰۶۲۲ زانو چپقی کوپلی – “۱×۳۲ ۱۴۱٫۰۰۰
۶۰۷۱۰ سه راهی کوپلی – ۱۶×۱۶×۱۶ ۸۵٫۸۰۰
۶۰۷۱۲ سه راهی کوپلی – ۲۰×۲۰×۲۰ ۱۲۰٫۴۰۰
۶۰۷۱۴ سه راهی کوپلی – ۲۵×۲۵×۲۵ ۱۶۰٫۱۵۰
۶۰۷۱۶ سه راهی کوپلی – ۳۲×۳۲×۳۲ ۲۳۳٫۲۰۰
۶۰۷۴۰ سه راهی تبدیل کوپلی۱۶×۲۰×۱۶ ۸۱٫۹۵۰
۶۰۷۴۲ سه راهی تبدیل کوپلی۱۶×۱۶×۲۰ ۷۹٫۴۰۰
۶۰۷۴۴ سه راهی تبدیل کوپلی۲۰×۱۶×۲۰ ۹۹٫۹۰۰
۶۰۷۴۶ سه راهی تبدیل کوپلی۱۶×۲۰×۲۰ ۹۴٫۸۰۰
۶۰۷۴۹ سه راهی تبدیل کوپلی۲۰×۱۶×۲۵ ۱۲۵٫۶۰۰
۶۰۷۵۰ سه راهی تبدیل کوپلی۲۵×۱۶×۲۵ ۱۳۲٫۰۰۰
۶۰۷۵۲ سه راهی تبدیل کوپلی۲۰×۲۰×۲۵ ۱۲۵٫۶۰۰
۶۰۷۵۴ سه راهی تبدیل کوپلی ۲۵×۲۰×۲۵ ۱۳۳٫۲۵۰
۶۰۷۶۰ سه راهی تبدیل کوپلی۳۲×۲۰×۳۲ ۱۹۲٫۲۰۰
۶۰۹۱۰ زانو صفحه دار توپیچ کوپلی”۱/۲×۱۶ ۷۳٫۰۰۰
۶۰۹۱۴ زانو صفحه دار توپیچ کوپلی”۱/۲×۲۰ ۱۱۴٫۵۰۰
۶۱۳۱۰ سه راهی صفحه دار توپیچ کوپلی۱۶*۱/۲*۱۶ ۱۰۳٫۷۵۰
۶۱۵۱۰ سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی۱۶×”۱/۲×۱۶ ۸۸٫۵۰۰
۶۱۵۱۴ سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی۲۰×”۱/۲×۲۰ ۹۸٫۶۰۰
۶۱۶۱۰ زانو دیواری کوپلی – “۲/۱×۱۶ ۵۸٫۹۰۰
۶۱۶۱۴ زانو دیواری کوپلی – “۲/۱×۲۰ ۷۳٫۰۰۰
۶۱۷۱۰ سه راهی دیواری کوپلی۱۶×”۲/۱×۱۶ ۹۶٫۰۵۰
۱۲۶۵۰ فنر خم خارج لوله سایز ۱۶  
۱۲۶۵۲ فنر خم خارج لوله سایز ۲۰  
۱۲۶۵۴ فنر خم خارج لوله سایز ۲۵  
۱۲۶۵۶ فنر خم خارج لوله سایز ۳۲  
۱۲۷۱۰ ابزار تنظیم ۱۶mm  
۱۲۷۱۲ ابزار تنظیم ۲۰mm  
۱۲۷۱۶ ابزار تنظیم ۳۲mm  
۱۲۷۱۸ ابزار تنظیم ۴۰mm  
۱۲۷۲۰ ابزار تنظیم ۵۰mm  
۱۲۷۲۲ ابزار تنظیم ۶۳mm  
۱۲۷۵۰ ابزار تنظیم سه پره ۱۶-۲۰-۲۵  
۱۲۸۱۰ قیچی لوله بر M42  
۱۲۹۱۰ جعبه ابزار کامل  
۱۳۱۱۲ شارژر دستگاه پرس  
۱۳۱۱۴ باتری دستگاه پرس  
۱۳۱۱۶ پرس هیدرولیک  
۱۳۲۱۸ قالب ۴۰mm  
۱۳۲۲۰ قالب ۵۰mm  
۱۳۲۲۲ قالب ۶۳mm  
۱۳۳۱۰ فک پرس ۵۰-۴۰ mm  
۱۳۳۱۲ فک پرس ۷۵-۶۳ mm  
۱۳۴۱۰ جعبه فک و قالب ۳۲-۱۶ mm  
۱۳۵۱۰ فک و قالب ۱۶mm  
۱۳۵۱۲ فک و قالب ۲۰mm  
۱۳۵۱۴ فک و قالب ۲۵mm  
۱۳۵۱۶ فک و قالب ۳۲mm  
۱۴۰۱۰ لوله خم کن ۳۲-۱۶ mm  
۱۴۰۱۲ قالب لوله خم کن سایز ۱۶mm  
۱۴۰۱۴ قالب لوله خم کن سایز ۲۰mm  
۱۴۰۱۶ قالب لوله خم کن سایز ۲۵mm  
۱۴۰۱۸ قالب لوله خم کن سایز ۳۲mm  
۱۶۰۱۰ دستگاه منگنه زن بست خاردار  
۱۶۰۵۰ دستگاه برش لوله mm 63-40  
۱۷۰۱۰ رول بازکن لوله  
۱۸۰۱۲ محلول کاهنده نقطه انجمادمکنا۲۰ لیتری  
۱۰۰۰۴ کابل و انبر جوش کامل  
۱۴۰۲۰ دسته ابزار تنظیم  
۱۵۰۳۰ کیف سامسونت