لیست قیمت ورق سیاه

بروزرسانی  ۱۳۹۴/۱۰/۲۳

قیمت(به ریال) کیلو سایز کالا
۱۴۱۰۰ ۱ ۶ ورق سیاه ST37
۱۴۱۰۰ ۱ ۸ ورق سیاه ST37
۱۴۱۰۰ ۱ ۱۰ ورق سیاه ST37
۱۴۱۰۰ ۱ ۱۲ ورق سیاه ST37
۱۴۱۰۰ ۱ ۱۵ ورق سیاه ST37
۱۴۱۰۰ ۱ ۲۰ ورق سیاه ST37
۱۴۱۰۰ ۱ ۲۵ ورق سیاه ST37
۱۴۱۰۰ ۱ ۳۰ ورق سیاه ST37