لیست قیمت پلیمر گلپایگان

بروزرسانی اردیبهشت ۹۴

قیمت سایز کالا
۳۸۵٫۰۰۰ ۳*۶۳ لوله فاضلابی شاخه ۶ متری
۵۶۰٫۰۰۰ ۳*۹۰
۷۳۰٫۰۰۰ ۳٫۲*۱۱۰
۸۳۰٫۰۰۰ ۳٫۲*۱۲۵
اتصالات فاضلابی چسبی (بی صدا)
۱۹٫۵۰۰ ۶۳ زانو ۸۷٫۵ درجه

یکسر کوپله

۴۱٫۸۰۰ ۹۰
۵۵٫۵۰۰ ۱۱۰
۱۷٫۳۰۰ ۶۳ زانو ۴۵ درجه

یکسر کوپله

۳۲٫۸۰۰ ۹۰
۴۶٫۷۰۰ ۱۱۰
۵۹٫۵۰۰ ۱۲۵
۲۵٫۰۰۰ ۶۳ سه راه ۸۷٫۵ درجه

دوسر کوپله

۶۶٫۶۰۰ ۱۱۰
۳۴٫۳۰۰ ۶۳ سه راه ۴۵ درجه

دو سر کوپله

۶۱٫۸۰۰ ۹۰
۸۹٫۰۰۰ ۱۱۰
۳۵٫۷۰۰ ۶۳-۹۰ سه راه تبدیل ۹۰ درجه
۴۹٫۱۰۰ ۶۳-۹۰ سه راه تبدیل ۴۵ درجه
۷۳٫۳۰۰ ۱۱۰-۹۰
۱۰۲٫۰۰۰ ۱۲۵-۱۱۰
۱۱۰٫۰۰۰ ۱۱۰ سه راه دریچه بازدید کامل
۲۴٫۰۰۰ ۶۳ زانو خم ۸۷٫۵ درجه یکسر کوپله
۴۷٫۴۰۰ ۹۰
۷۱٫۵۰۰ ۱۱۰
۳۸٫۸۰۰ ۶۳ سه راه خم ۸۷٫۵ درجه دو سر کوپله
۵۹٫۵۰۰ ۹۰
۹۲٫۸۰۰ ۱۱۰
۴۸٫۴۰۰ ۹۰ سه راه ۹۰ درجه دو سر کوپله
۳۴٫۴۰۰ ۱۱۰ کوپلینگ ترمز دار
۱۱۵٫۵۰۰ ۱۱۰-۱۱۰ چهار راه خم ۸۷٫۵ درجه
قیمت سایز کالا
۳۸۵٫۰۰۰ ۳*۶۳ لوله فاضلابی شاخه ۶ متری
۵۶۰٫۰۰۰ ۳*۹۰
۷۳۰٫۰۰۰ ۳٫۲*۱۱۰
۸۳۰٫۰۰۰ ۳٫۲*۱۲۵
 
اتصالات فاضلابی چسبی
۷۲۰٫۰۰۰ ۱۱۰ شیر یکطرفه قفل دار
۸۶۶٫۰۰۰ ۱۶۰
۶۵۹٫۰۰۰ ۱۱۰ شیر یکطرف بدون قفل
ابزار
۱۲۷٫۰۰۰ ۱۱۰ استاپر
اتصالات چسبی فاضلابی
۴۶٫۳۰۰ ۱۱۰-۶۳ سه راه تبدیل ۹۰ درجه
۶۲٫۶۰۰ ۱۱۰-۹۰
۲۱٫۸۰۰ ۹۰-۶۳ تبدیل غیر هم مرکز

یکسر کوپله

۳۰٫۷۰۰ ۱۱۰-۶۳
۲۸٫۸۰۰ ۱۱۰-۹۰
۲۴٫۷۰۰ ۶۳ سیفون پایه دار

یکسر کوپله

۶۳٫۸۰۰ ۹۰
۱۰۵٫۰۰۰ ۱۲۵-۱۱۰
۱۱۸٫۸۰۰ ۱۱۰ چهار راه ۴۵ درجه سه سر کوپله
۹٫۹۰۰ ۶۳ گوپلینگ ترمز دار

جهت اتصال لوله به جای کوپله

۱۸٫۸۰۰ ۹۰
۲۶٫۵۰۰ ۱۱۰
۹٫۹۰۰ ۶۳ کوپلینگ تخت

جهت تعمیر و انشعاب

۱۸٫۸۰۰ ۹۰
۲۹٫۷۰۰ ۱۲۵
۲۵٫۳۰۰ ۶۳ رابط دریچه بازدید کامل
۳۶٫۸۰۰ ۹۰
۵۶٫۶۰۰ ۱۱۰
۶۰٫۳۰۰ ۱۱۰ کلاهک کامل
۸٫۳۵۰ ۶۳ درپوش
۱۶٫۴۰۰ ۹۰
۲۰٫۹۰۰ ۱۱۰